Anasayfa / GENEL / Sözcü’nün başyazarı Çölaşan’ı fena harcadı!
emin2

Sözcü’nün başyazarı Çölaşan’ı fena harcadı!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Ağrı Milletvekili Leyla Zana’nın Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmayla ilgili olarak “İki­si de Tür­ki­ye­’ye ha­in­ce sal­dır­dı” ifadesini kullanan Sözcü Başyazarı Rahmi Turan, “Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın te­miz ve ma­sum gö­rü­nüş­lü yü­zü­nün ar­ka­sın­da, yü­re­ği kin­den ka­ra­rmış bir ruh ya­tı­yor! Se­çim­de, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir gi­bi kent­ler­de ona oy ve­ren bir kı­sım ah­mak­lar, bu­nu ye­ni ye­ni an­lı­yor” dedi. Sözcü başyazarının HDP’ye oy verenler için kullandığı “ahmaklar” taşı, aynı gazetedeki Emin Çölaşan’ı da vurdu. Çölaşan da HDP’ye oy istemişti. Böylece Sözcü’nün başyazarı Turan, kendi gazetesinin yazarı Çölaşan’ı da fena harcamış oldu.


Rahmi Turan, yazısında “PKK çe­te­si Gü­ney­do­ğu­’da sı­kış­tı­ğı için pa­ça­sı tu­tu­şan De­mir­taş, An­ka­ra­’nın te­rö­rist­ler­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­tul­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­lar­dan mü­da­hil ol­ma­la­rı­nı is­te­di, Ley­la Za­na da ona des­tek ver­di” görüşünü dile getirdi.

“Se­çim­de, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir gi­bi kent­ler­de ona oy ve­ren bir kı­sım ah­mak­lar, bu­nu ye­ni ye­ni an­lı­yor.” ifadesi Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ı da vurdu. Çölaşan da 1 Kasım seçimlerinden önce HDP’ye oy istemişti.

Sözcü Gazetesi’nin Ulusalcı-Kemalist yazarı Emin Çölaşan, AK Parti’ye karşı herkesi HDP’ye oy vermeye çağırmış, HDP’ye destek için oy verilmesi gerektiğini ve Kemalistlerin de HDP’ye neden destek vermesi gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı.

Rahmi Turan’ın Sözcü gazetesinin bugünkü (28 Ocak 2016) nüshasında yayımlanan yazısı ise şöyle:

(***)

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın gö­rüş­me­yi ka­bul et­ti­ği HDP Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na ve HDP Eş­baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş, Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da “Tür­ki­ye ve Kürt­le­r” ko­nu­lu kon­fe­rans­ta ko­nuş­tu.

İki­si de Tür­ki­ye­’ye ha­in­ce sal­dır­dı ta­bi­i…

Ya­hu siz­ler Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin mil­let­ve­kil­le­ri de­ğil mi­si­niz? Al­dı­ğı­nız bal­lı ma­aş­la­rı cep­le­ri­ni­ze in­dir­me­si­ni bi­li­yor, dev­le­tin ni­met­le­rin­den so­nu­na ka­dar fay­da­la­nı­yor, son­ra da o dev­le­tin al­tı­nı oy­ma­ya kal­kı­yor­su­nuz. İn­san­lık mı bu?

Bu dev­let çö­ker­se, ön­ce siz al­tın­da ka­lır ezi­lir­si­niz be­ hey ga­fil­ler!

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ne dil uzat­ma­ya, bu dev­le­ti ya­ban­cı­la­ra şi­kâ­yet et­me­ye utan­mı­yor mu­su­nuz?

Vic­da­nı­nız na­sıl ra­zı olu­yor bu­na?

Ha, sa­hi… Vic­dan var mı siz­de, onu bil­mi­yo­rum!

* * *

Se­la­hat­tin De­mir­ta­ş’­ın te­miz ve ma­sum gö­rü­nüş­lü yü­zü­nün ar­ka­sın­da, yü­re­ği kin­den ka­ra­mış bir ruh ya­tı­yor!

Se­çim­de, İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir gi­bi kent­ler­de ona oy ve­ren bir kı­sım ah­mak­lar, bu­nu ye­ni ye­ni an­lı­yor.

PKK çe­te­si Gü­ney­do­ğu­’da sı­kış­tı­ğı için pa­ça­sı tu­tu­şan De­mir­taş, An­ka­ra­’nın te­rö­rist­ler­le mü­za­ke­re ma­sa­sı­na otur­tul­ma­sı için ulus­la­ra­ra­sı ku­rum­lar­dan mü­da­hil ol­ma­la­rı­nı is­te­di, Ley­la Za­na da ona des­tek ver­di.

Utanç ve­ri­ci bir du­rum!

* * *

Mec­li­s’­te “Tür­k” ifa­de­si­ni kul­lan­ma­dı­ğı için ye­mi­ni ge­çer­siz olan ve hâ­lâ ye­min et­me­yen HDP Ağ­rı Mil­let­ve­ki­li Ley­la Za­na, Av­ru­pa Par­la­men­to­su­’n­da­ki kon­fe­rans­ta, İm­ra­lı mah­kû­mu Öca­la­n’­ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nı is­te­di.

İlk adım­da Öca­la­n’­a öz­gür­lük, son­ra öz­yö­ne­tim, da­ha son­ra­ki aşa­ma­da ise ba­ğım­sız Kür­dis­tan!

On­la­rın bü­tün dert­le­ri, bü­tün ka­rın ağ­rı­la­rı bu!

Gü­ney­do­ğu­’da, al­da­tı­la­rak da­ğa çı­ka­rı­lan ve eli­ne si­lah ve­ri­lip PKK’­ya ka­tı­lan Kürt genç­le­ri ça­tış­ma­lar­da pa­tır pa­tır dü­şüp ölü­yor, ocak­lar sö­nü­yor, ai­le­ler kan ağ­lı­yor, bun­la­rın umu­run­da de­ğil!

He­men her gün, söz­le­riy­le, ey­lem­le­riy­le ya­sa­la­rı çiğ­ni­yor, suç iş­li­yor­lar! Dev­let, dev­let ise he­sap so­rar! He­sap so­rul­maz­sa, da­ha da azı­ta­cak­la­rı ke­sin!

(***)

 

MEDYAGUNDEM

kk

Kirli plan için HDP’yi sahaya sürüyorlar

Büyükada ajanları tek tek tutuklanınca terör sevici Avrupa çıldırdı. CHP’nin sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ ile kaos …

akbay1

Terörün “Sözcü”sü!

Pensilvanya’dan gelen talimatla manşet atan Burak Akbay’ın sahibi olduğu Sözcü gazetesi bir skandala daha imza …

kk

Yüzsüz KK; HDPKK ile yürüyüp bakın ne dedi?

CHP ile HDP yine kol kola! CHP’nin sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nün 19’uncu gününe HDP’liler de katıldı. …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir