Anasayfa / ANALİZ / Soner Yalçın CHP’deki yeni koltuk savaşının işaret fişeğini çaktı!
soner1

Soner Yalçın CHP’deki yeni koltuk savaşının işaret fişeğini çaktı!

MEDYAGUNDEM.COM- Yıllardır yazıyoruz, Mustafa Sarıgül’ün bir “baronlar ile paralel örgüt projesi” olduğunu, arkasındaki Beykoz Konakları ittifakını, Mustafa Koç, Hüsamettin Özkan, Aydın Doğan, Koç’un damadı İnan Kıraç ilişkilerini…

CHP’nin son olarak Pensilvanya’nın katılmasıyla da nasıl dizayn edildiğine dikkat çekiyoruz.

Bugün ne oldu biliyor musunuz?

Bu kirli ilişkileri “Pensilvanya’nın gazetesi” Sözcü’de Soner Yalçın da deşifre etti.

Bugün çok ilginç bir yazı kaleme aldı.

Yalçın “Bey­koz Ko­nak­la­rı­ CHP’­den eli­ni çek­sin!” deyip, şu satırları yazdı:
“DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi bi­ti­ren bu ah­bap ça­vuş/tav­la­cı ekip, o ‘çok bil­miş po­li­tik akıl­la­rıy­la­’ CHP’­yi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.
Cum­hu­ri­yet çı­na­rı CHP, es­ki­miş kur­naz po­li­ti­ka­cı­la­rın tav­la par­ti­le­ri­nin me­ze­si ya­pı­la­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin!
Rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­e dar­be­ye kal­kı­şa­rak AK­P’­ye ik­ti­dar su­nan bu si­ya­si ce­ha­let, şim­di de CHP’­yi tü­müy­le ele ge­çir­mek is­ti­yor.
2001’de DSP’­de ya­pa­ma­dık­la­rı dar­be­yi şim­di CHP’­de ba­şar­mak is­ti­yor­lar. Dev­rim­ci CHP, bu tür hi­zip­le­re/ayak oyun­la­rı­na kan­maz. Kan­dı­rı­la­maz. Çe­kin eli­ni­zi… ‘Bey­koz Ko­nak­la­rı­’n­dan si­ya­se­ti di­zayn ede­mez­si­niz. Si­zi bi­li­yo­ruz…”

SONER YALÇIN’IN YAZISI CHP’DEKİ YENİ KOLTUK SAVAŞININ STARTI

Deniz Baykal’ın bir kaset komplosuyla devrildiği CHP’deki son koltuk kavgasında da Soner Yalçın adını çok duymuştuk. Deniz Baykal’a Halk TV’yi satın almak için şantaj yaptığından tutun da, bir kadın çalışanının Baykal tarafından taciz edildiği iddiasına kadar pespaye ilişkiler ağında gördük kendisini.

Soner Yalçın yine sahnede. Bugünkü yazısı CHP’deki yeni koltuk savaşının işaret fişeği… İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilemeyip, Şişli Belediyesi başkanlığından da olan Mustafa Sarıgül işsiz bir siyasetçi olarak CHP’de gözünü arkasındaki baronların da desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğuna dikmiş durumda. Kılıçdaroğlu da kendisi için bu tehlikeyi görüyor.

İşte Soner Yalçın bugünkü yazısıyla Kılıçdaroğlu safında yer tutup, Mustafa Sarıgül’e karşı savaş başlatmış durumda.

Bu savaş daha da kızışacak.

Düne kadar “baronlar”, “Pensilvanya”, “Beykoz Konakları”nı yok sayan Soner Yalçın, şimdi Kılıçdaroğlu adına ne kadar kirli ilişkiler varsa hepsini dökecek.

Ne ilginçtir ki Kılıçdaroğlu da baronlar, Beykoz Konakları ve Pensilvanya projesi idi. Şimdi onu devirip Sarıgül’ü koltuğa oturtmanın peşindeler ki, Soner Yalçın Kılıçdaroğlu adına ön almaya çalışıyor gibi..

CHP’de belli ki kan gövdeyi götürecek.

Yani yine birbirlerini yiyecekler, bu savaş yine ilginç ittifakları karşımıza çıkaracak. Bu savaşın bir tarafında Pensilvanya olduğunu da unutmayalım.

Bu kez “yiyin birbirinizi” deme sırası bizde.

Bir kaset komplosuyla devirdiği Baykal’ın koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kelle de gidici. CHP, Türkiye’nin 4 ay sonra “devlet başkanı”nı seçeceği bir süreçte kendi iç kavgasıyla debelenip duracak anlaşılan…

Yalçın’ın bugünkü yazısını bu gözle okuyun deriz:

BEYKOZ KONAKLARI CHP’DEN ELİNİ ÇEK

Ye­ter ar­tık!.. Kim­se CHP’­li seç­me­ni ap­tal ye­ri­ne koy­ma­sın. “Bey­koz Ko­nak­la­rı­” CHP’­den eli­ni çek­sin! DSP’­yi, ANA­P’­ı, DYP’­yi bi­ti­ren bu ah­bap ça­vuş/tav­la­cı ekip, o “çok bil­miş po­li­tik akıl­la­rıy­la­” CHP’­yi bi­tir­me­ye ça­lı­şı­yor.

DSP’DE YAPAMADIKLARI DARBEYİ CHP’DE BAŞARMAK İSTİYORLAR

Cum­hu­ri­yet çı­na­rı CHP, es­ki­miş kur­naz po­li­ti­ka­cı­la­rın tav­la par­ti­le­ri­nin me­ze­si yapı­la­maz. Her­kes had­di­ni bil­sin! Rah­met­li Bü­lent Ece­vi­t’­e dar­be­ye kal­kı­şa­rak AK­P’­ye ik­ti­dar su­nan bu si­ya­si ce­ha­let, şim­di de CHP’­yi tü­müy­le ele ge­çir­mek is­ti­yor. 2001’de DSP’­de ya­pa­ma­dık­la­rı dar­be­yi şim­di CHP’­de ba­şar­mak is­ti­yor­lar. Dev­rim­ci CHP, bu tür hi­zip­le­re/ayak oyun­la­rı­na kan­maz. Kan­dı­rı­la­maz. Çe­kin eli­ni­zi…

‘BECEREMEDİĞİNİZ BU SEÇİMLERDE ORTAYA ÇIKTI’

“Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­dan si­ya­se­ti di­zayn ede­mez­si­niz. Si­zi bi­li­yo­ruz… Siz, dü­şün in­sa­nı için en bü­yük ek­sik­lik olan di­ren­me gü­cün­den ha­ya­tı­nız bo­yun­ca yok­sun ol­du­nuz. Hiç­bir mü­ca­de­le için­de ol­ma­dı­nız. Siz, hiç be­del öde­me­di­niz. Ne yok­sul hal­kı ta­nı­dı­nız ne so­ka­ğı bil­di­niz. Bu ne­den­le si­ya­se­ti ma­sa­ba­şı stra­te­ji­siy­le kur­gu­la­ya­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz. Ya­pa­ma­dı­ğı­nız, be­ce­re­me­di­ği­niz bu se­çim­ler­de or­ta­ya çık­tı. Bil­mi­yor mu­yuz…

PENSİLVANYA BELASINI SİZ SOKTUNUZ BU PARTİYE

Pen­sil­van­ya be­la­sı­nı siz ge­ti­rip sok­tu­nuz bu par­ti­nin içi­ne. Ka­set­ler­le-ta­pe­ler­le AK­P’­nin yı­kı­la­ca­ğı gi­bi sığ pro­pa­gan­da me­tot­la­rı­nı siz CHP’­ye da­yat­tı­nız. Fi­kir des­pot­la­rı­nın- zih­ni­yet zor­ba­la­rı­nın ka­le­si ge­ri­ci/yo­baz ga­ze­te­ler­den-te­le­viz­yon­lar­dan ça­re um­du­nuz.

CHP’Yİ KOMPLOCU POLİSLERE, SAVCILARA KOL GERDİRDİNİZ

Ce­ma­at’­in tez­gah­lar­la in­san­la­rı hap­se sok­ma­sı­na kar­şı çı­kıp hu­kuk mü­ca­de­le­si ve­ren CHP’­yi, Pen­sil­van­ya­’nın ya­la­nı­na or­tak et­ti­niz. Par­ti­yi utanç ve­ri­ci bir ha­le ge­ti­rip, Ce­ma­at’­i sa­vu­nur yap­tı­nız. Böy­le­ce, her se­çim­de bir kor­ku in­şa ede­rek oy top­la­yan Er­do­ğa­n’­ın kay­bet­me­me­sin­de baş­ro­lü oy­na­dı­nız. Dü­rüst idea­list CHP li­de­ri­ni, gü­ve­nil­mez du­ru­ma dü­şür­dü­nüz. Komp­lo­cu-if­ti­ra­cı po­lis­le­re, sav­cı­la­ra, ha­kim­le­re kol ka­nat ge­rer ha­le ge­tir­di­niz. CHP’­yi ce­ha­le­tin kuy­ru­ğu­na tak­tı­nız. Ye­ter ar­tık!

GİDİN TAVLANIZI OYNAYIN!..

Si­ya­se­ti; sa­da­kat­siz­lik üze­ri­ne ku­ra­rak çü­rüt­tü­nüz. Dü­şün­sel kir­li­li­ği­niz­le par­ti­yi kü­çült­tü­nüz. Ca­hil­si­niz ve hi­le­kar­lı­ğı­nız­la her­ke­si al­da­ta­ca­ğı­nı­zı sa­nı­yor­su­nuz. Bu köh­ne­miş po­li­tik an­la­yış bi­te­cek­tir. Bit­me­li­dir. Yü­rek­le­ri kor gi­bi ya­nan genç­ler/ev­lat­la­rı­mız; si­zin bit­mez tü­ken­mez ik­ti­dar he­ve­si­niz için can­la­rı­nı ver­me­di; kör ol­ma­dı, iş­siz kal­ma­dı, hap­se düş­me­di. Had­di­ni­zi bi­lin!.. Gi­din tav­la­nı­zı oy­na­yın.

NE YAPTILAR? NASIL YAPTILAR?

Ma­ne­vi ve ah­la­kı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı le­ke­siz ko­ru­yan CHP’­li­ler! Dev­rim­ci­ler. De­mok­rat­lar. Va­tan­se­ver­ler. Na­mus­lu­lar. Bi­li­niz ki, her yer­de olan hiç­bir yer­de ola­maz. Bu “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”nın si­ya­si yö­nü yok­tur. Dü­şün­sel de­ğer­le­ri yok­tur. Bun­lar pro­fes­yo­nel po­li­ti­ka­cı. Ma­ka­mın-kol­tu­ğun si­ya­si ih­ti­ra­sın kö­le­si. Ru­hun­da za­ra­fet ta­şı­yan CHP’­li­ler! Bun­la­rın bi­lin. Bun­lar…

KEMALİST DEVRİM İDEOLOJİSİ KURBAN VERİLDİ

Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in ema­ne­ti CHP ge­nel mer­ke­zi­ne şey­ta­ni hi­le­kar­lık­la sız­dı… Ki­mi ör­güt­le­ri-be­le­di­ye­le­ri zap­tet­ti… Ki­mi yan­daş­la­rı­nı mil­let­ve­ki­li ya­pıp Mec­li­s’­e; ki­mi yan­daş­la­rı­nı Par­ti Mec­li­si­’ne sok­tu… Mü­ca­de­le­ci yi­ğit par­ti­li­le­ri at­tı/kov­du; mo­ral­le­ri boz­du… Par­ti­de dost­lu­ğu, yar­dım­laş­ma­yı, gü­ve­ni, dü­rüst­lü­ğü yok et­ti… Ve en önem­li­si… Ke­ma­list Dev­rim ide­olo­ji­si­ni, prag­ma­tiz­me-de­mo­go­ji­ye kur­ban ver­di. Ba­kı­nız…

Bu­gün Kürt so­ru­nu­nu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m‘­le çö­ze­bi­lir­si­niz. Bu­gün kar­deş­li­ği tek­rar Ke­ma­list Dev­ri­m’­le in­şa ede­bi­lir­si­niz. Bu­gün ül­ke­de­ki yok­sul­lu­ğu an­cak Ke­ma­list Dev­ri­m’­le yok ede­bi­lir­si­niz. Bu­gün Or­ta­çağ ka­ran­lı­ğı­nı sa­de­ce Ke­ma­list Dev­ri­m’le ay­dın­la­ta­bi­lir­si­niz. Bu­gün tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye­’yi Ke­ma­list Dev­ri­m’­le ye­ni­den ku­ra­bi­lir­si­niz. CHP’­nin “si­nir mer­kez­le­ri­ni­” ele ge­çi­re­rek par­ti­yi esir alan bu ölüm­cül kö­tü vi­rüs bun­la­rı bil­mi­yor. Ve en acık­lı­sı, bil­me­di­ği­ni de bil­mi­yor. İl­köğ­re­tim dü­ze­yi bil­gi­siy­le Ata­tür­k’­ü ta­nı­yor. Ta­ri­hi­ne ya­ban­cı ka­lı­yor.

Bu ne­den­le kur­tu­lu­şu hâ­lâ At­lan­tik öte­si­’n­de arı­yor. Hal­kı­na gü­ven­mi­yor. Bı­rak­sa­nız; Ame­ri­kan Wil­son Pren­sip­le­ri Ce­mi­ye­ti ya da İn­gi­liz Mu­hip­ler Ce­mi­ye­ti­‘ni tek­rar ku­ra­cak! Bi­li­yo­ruz ki; ira­de­si baş­ka­sı­nın elin­de olan­lar an­cak kul­luk ya­pa­bi­lir. Yurt­se­ver CHP’­li­ler bu­nu yut­maz; kö­le­li­ği ka­bul et­mez. Mus­ta­fa Ke­ma­l’­in as­ker­le­ri için ba­ğım­sız­lık ve hay­si­yet vaz­ge­çil­mez­dir.

ÇOK ALDANIRSINIZ

Bi­ri­le­ri… Bu na­sıl sert ya­zı­dır, di­ye­bi­lir. Bu ya­zı­la­ra na­sıl izin ve­ri­li­yor, di­ye­bi­lir. Ba­kı­nız… Bil­di­ği­niz, ez­ber­le­di­ği­niz ga­ze­te­ci­le­re ben pek ben­ze­mem. Kur­naz­lı­ğı ve uy­sal­lı­ğı be­ce­re­mem. Ne dü­şü­nü­yor­sam, ne his­se­di­yor­sam ve ne gö­rü­yor­sam hep yaz­dım/ya­za­rım. Her tür­lü acı­ma­sız­lı­ğın kar­şı­sın­da dur­dum/du­ru­rum. Ya­zıl­ma­sı ge­re­ke­ni yaz­mak ho­şa git­mek de­ğil­dir, iyi bi­li­rim… İn­ci­ti­rim, bel­ki kı­ra­rım ama ben sa­de­ce ha­ki­ka­tin gü­cü­ne ina­nı­rım. İş ger­çe­ğe ge­lip da­ya­nır­sa ken­di­me bi­le acı­mam. “De­li­li­ğe Öv­gü­”de ne di­yor

AKP’NİN 11 YILLIK ZORBALIĞI SÖKMEDİ, ŞİMDİ DE SİZ!..

Eras­mus: “Ya­şam­da an­cak de­li­li­ğe ya­ka­lan­mış ola­na ger­çek an­lam­da in­san de­ne­bi­lir.” Siz! An­cak ağ­zıy­la ko­nu­şan­la­rı sus­tu­ra­bi­lir­si­niz, yü­rek­ten ge­len se­si kim­se kı­sa­maz. Bu­ra­sı SÖZ­CÜ­‘dür. Di­ğer ga­ze­te­ler­le ka­rış­tır­ma­yın. İş­te tüm bu ne­den­le… “Bey­koz Ko­nak­la­rı­” si­ze ses­le­ni­yo­rum! Uya­rı­yo­rum… CHP’­li­le­ri kü­çüm­se­me­yin. CHP’­nin ge­ne­ti­ğin­de Ku­vay-ı Mil­li­ye­’nin mü­ca­de­le ru­hu var­dır. CHP’­yi 12 Mar­t’­lar 12 Ey­lü­l’­ler; as­ke­ri dar­be­ler yı­ka­ma­dı. Gla­di­o’­nun fa­şist kur­şun­la­rı dur­du­ra­ma­dı o ce­sur par­ti­li­le­ri. İş­ken­ce tez­gah­la­rı, ha­pis­ler sus­tu­ra­ma­dı o onur­lu par­ti­li­le­ri. AK­P’­nin 11 yıl­lık zor­ba­lı­ğı sök­me­di. Ve şim­di siz! Ken­di­ni bil­mez­ler… Kur­tu­luş Sa­va­şı­’nın kül­le­rin­den Cum­hu­ri­yet kur­muş bu dev­rim­ci par­ti­yi, pa­ray­la-pul­la sa­tın ala­ca­ğı­nı­zı mı sa­nı­yor­su­nuz? Şı­rın­ga et­ti­ği­niz inanç­sız­lık­la içi­ni bo­şal­ta­ca­ğı­nı mı sa­nı­yor­su­nuz? Çok al­da­nır­sı­nız.

CHP BU MÜHENDİSLERLE İŞİNİ KESERSE YENİDEN  KURTULUŞUN PARTİSİ OLACAK

Çün­kü… Bi­li­yo­rum ki… CHP, ge­le­ce­ğin yo­lu­nu tek­rar in­şa et­mek için “Sa­rı­şın Kur­t” Mus­ta­fa Ke­ma­l’­i ye­ni­den keş­fe­de­cek­tir. Ata­tür­k’­ün ön­cü­lü­ğün­de ha­zır­la­nan CHP prog­ra­mı­nı, bu kör çık­maz­lar­da yi­ne ken­di­ne kı­la­vuz ya­pa­cak­tır. Ka­fa ka­rı­şık­lı­ğı­na ge­rek yok­tur; se­çe­nek bu’­dur. CHP, Tür­ki­ye­’nin ye­ni­den kur­tu­lu­şu­nun par­ti­si ola­cak ise, bu­nu yo­lu; “Bey­koz Ko­nak­la­rı­”n­da­ki “si­ya­set mü­hen­dis­le­riy­le­” iliş­ki­si­ni ke­sip, ül­ke­nin yok­sul­la­rıy­la ku­cak­laş­ma­sı­dır. CHP 1919’da­ki kök­le­ri­ne-ru­hu­na dön­me­li­dir. CHP, ken­di dev­ri­min­den kork­ma­ma­lı­dır, utan­ma­ma­lı­dır. İş­te o za­man… Bu­gü­nün ye­nil­miş­le­ri ya­rı­nın ye­nen­le­ri ola­cak­tır. Ve Tür­ki­ye ka­za­na­cak­tır…

MEDYAGUNDEM

izmir

CHP’nin inadı İzmir’i felç etti

Büyükşehir Belediyesi, ‘Bunlar uzun yol gemisi’ uyarılarını hiçe sayıp körfez için 15 gemi aldı. Büyük …

kemal-feto

KK yine FETÖ’cü yüzünü gösterdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye – Almanya krizinde tarafını seçti. Partisinin grup toplantısında konuşan CHP …

kk

Kirli plan için HDP’yi sahaya sürüyorlar

Büyükada ajanları tek tek tutuklanınca terör sevici Avrupa çıldırdı. CHP’nin sözde ‘Adalet Yürüyüşü’ ile kaos …

2 Yorumlar

  1. İndiregandici Çakallaar

    BEYKOZ KONAKLARI CHP’DEN ELİNİ ÇEK’ME, DSP’yi, ANAP’ı, DYP’yi bitiren şu üç-beş ahbap çavuş/tavlacı ekip yola devam bitirin, bitirin ki göbeğini kaşıyanlardan biri olarak, göbeğimi kaşıyarak, paçalarımı sıyırarak, kahkaha üstüne kahkaha atarak çayımı yudumlayayım. Soner sende fazla zorlama bir yerlerinde her an fıtık olabilirsin. CHP’yi bitirme kararı çoktan alındı, bitmesi ana meselesi, bitsin ki bu ülke felaha ersin, bitsin ki bu ülkede insanlar kandırıldığını anlasın. CHP’nin bitmesi, bitirilmesinin kararı İlahi Takdir olacağından kimsenin şüphesi olması, o kararın önünde artık hiç kimse duramaz. AKP’nin kapatılması davasında ‘Artık Kamyonun Freni Patladı, Yokuş Aşağı Gidiyor’ diyen köpekler o kaderi sizler yaşayacaksınız, bizlerde keyfini çıkaracağız. CHP bittiği gün bu ülkenin gerçek Milli Bayramı olacağını göreceğiz, yaşayacağız.

  2. Anlaşılan Soner baronlardan yeni hizmet emrini almış: “ikinci gezi kalkışması”nı kuvayi milliye sosuyla pazarlamak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir